Hướng dẫn cài đặt ZenOpcache cho PHP <=5.4 trên Centos6

Hướng dẫn cài đặt ZenOpcache cho PHP <=5.4 trên Centos6

ZenOpcache là gì

Một cách ngắn gọn nhât, ZenOpcache là một công cụ giúp cho việc thực thi mã code PHP nhanh hơn rất nhiều lần,

Nếu bạn đang sử dụng PHP phiên bản thấp hơn 5.5, hãy thử cài đặt ZenOpcache để có được tốc độ tối ưu nhất.

Cài đặt ZenOpcache

1. Cài đặt các dependencies cần thiết

yum install gcc httpd-devel php-pear pcre-devel

2. Cài đặt ZenOpcache

yum install php-pecl-zendopcache

3. Khởi động lại Apache

service httpd restart

4. Kiểm tra lại xem ZenOpcache đã được load chưa

php -v

PHP with Zend OPcache