Hướng dẫn kiểm tra tốc độ mạng bằng command line sử dụng speedtest.net

Hướng dẫn kiểm tra tốc độ mạng bằng command line sử dụng speedtest.net

GIỚI THIỆU

Speedtest-cli là một script được viết bằng Python để giao tiếp với dịch vụ của website speedtest.net, do Python hoạt độngt trên hầu hết các nền tảng khác nhau như Windows, Linux, Mac OSX nên bạn có thể sử dụng speedtest-cli với bất kỳ hệ điều hành nào. Nếu bạn đã có sẵn Python thì việc cài đặt chỉ tốn chưa đầy 5 phút và rất dễ dàng. 

CÀI ĐẶT

1. Download

Nếu sử dụng Linux, MacOS bạn sử dụng câu lệnh sau để tải về file script

wget -O speedtest-cli https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
chmod +x speedtest-cli

Nếu sử dụng Windows, bạn download file tại: https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py

2. Chạy script

Trên Linux

./speedtest_cli.py

hoặc trên Windows

python speedtest-cli.py

Bạn có thể thêm --share vào command để speedtest tạo ra file hình ảnh giúp bạn chia sẻ

./speedtest_cli.py --share

speedtest on linux with python

Script sẽ trả lại một đường link đến file ảnh kết quả đo tốc độ của bạn

sharing speedtest result

TUỲ CHỌN

Để tham khảo các tuỳ chọn, bạn hãy sử dụng -h khi gọi script để hiển thị toàn bộ

$ speedtest-cli -h
usage: speedtest-cli [-h] [--bytes] [--share] [--simple] [--list]
           [--server SERVER] [--mini MINI] [--source SOURCE]
           [--version]

Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net.
--------------------------------------------------------------------------
https://github.com/sivel/speedtest-cli

optional arguments:
 -h, --help    show this help message and exit
 --bytes     Display values in bytes instead of bits. Does not affect
          the image generated by --share
 --share     Generate and provide a URL to the speedtest.net share
          results image
 --simple     Suppress verbose output, only show basic information
 --list      Display a list of speedtest.net servers sorted by distance
 --server SERVER Specify a server ID to test against
 --mini MINI   URL of the Speedtest Mini server
 --source SOURCE Source IP address to bind to
 --version    Show the version number and exit