Lỗi khi cài đặt Liferay 6.2 với JBoss 7.2 trên CentOS 6.5

Lỗi khi cài đặt Liferay 6.2 với JBoss 7.2 trên CentOS 6.5

Sau khi mình đã cài đặt thành công JBoss 7.2 trên Centos 6.5 (IP: 10.0.0.100) và deploy file WAR của Liferay, thử vào http://10.0.0.100:8080 thì dính ngay quả lỗi

 

JBWEB000309: type JBWEB000066: Exception report

JBWEB000068: message java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0

JBWEB000069: description JBWEB000145: The server encountered an internal error that prevented it from fulfilling this request.

JBWEB000070: exception 
javax.servlet.ServletException: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:105)
	org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:738)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:204)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:109)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:165)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:165)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:185)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:96)JBWEB000071: root cause 
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
	com.liferay.portal.util.PortalInstances._getDefaultCompanyId(PortalInstances.java:341)
	com.liferay.portal.util.PortalInstances._getCompanyId(PortalInstances.java:198)
	com.liferay.portal.util.PortalInstances.getCompanyId(PortalInstances.java:68)
	com.liferay.portal.servlet.filters.absoluteredirects.AbsoluteRedirectsFilter.doFilterTry(AbsoluteRedirectsFilter.java:60)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:183)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:738)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:204)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:109)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:165)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:165)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:185)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
	com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:96)

Không có nhiều kinh nghiệm JAVA, nhìn vào phát hoảng luôn :( Search tùm lum không có kết quả, chui hang cùng ngõ hẻm Google cuối cùng được một gợi ý

1. Kiểm tra hostname hiện tại

$hostname

2. Điền hostname vào /etc/hosts

127.0.0.1 centos6.gppm

Bây giờ thì truy cập http://10.0.0.100:8080/ và màn hình setup Liferay xuất hiện ngon lành cành đào.

Có bạn nào Pro Java giải thích cho mình không?